Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Întrebări frecvente ale clienţilor

Nu ai găsit răspuns la întrebare? Expediaz-o în adresa noastră utilizând forma de contact sau contactează-ne la numărul de telefon (373 22) 270-044.

Cum se calculează tariful de expediere a coletelor internaţionale? Cum se calculează tariful pentru un colet cu greutatea sub 1 kg?


 

Tarifele privind expedierea coletelor internaţionale sunt stabilite pentru fiecare ţară de destinaţie în parte şi pot fi găsite aici.
 
Tariful se compune din: taxa fixă privind prelucrarea coletului plus taxa pentru kilogram. Totodată, tarifele se clasifică în funcţie de calea de expediere: pe cale terestră sau avia. Aşa dar, spre exemplu, pentru expedierea unui colet de 3 kg în Rusia pe cale avia, se va încasa suma de 329 lei, care constă din:
 
  • tariful pentru prelucrarea coletului – 185 lei;
  • tariful pe greutate – 144 lei (48 lei x 3 kg).
 
În cazul în care se solicită expedierea coletului cu valoarea declarată, la tarifele sus indicate se va adăuga şi tariful de 2% din valoarea declarată.
Coletele cu greutatea pînă la 1 kg se taxează identic coletului de 1 kg.

Ce se întâmplă cu scrisoarea în cazul în care nominalul mărcii poştale lipită pe aceasta nu corespunde tarifului poştal?


Tarificarea scrisorilor se efectuează în funcţie de greutatea acestora.

 
Dacă la etapa de extragere din cutiile poştale publice sau la etapa de sortare a scrisorilor sau cărţilor poştale se depistează o trimitere achitată insuficient sau neachitată, aceasta este returnată expeditorului (la adresa indicată pe trimitere) pentru achitarea valorii lipsă, fără a fi obliterate mărcile lipite pe plic sau cartea poştală.
 
În cazul în care lipseşte adresa expeditorului, trimiterile poştale internaţionale nefrancate sau insuficient francate se trec în categoria trimiterilor nedistribuite, iar cele interne se expediază conform destinaţiei şi se înmînează destinatarului după achitarea taxei-porto.
 
În cazul în care destinatarul refuză să achite această plată, trimiterile se păstrează la oficiul poştal termen de o lună ca trimiteri nereclamate, după care se trec spre păstrare provizorie (şase luni) în categoria trimiteri nedistribuite.

Pot fi atribuite scrisorile expediate din mun. Chişinău spre suburbii la categoria scrisorilor de tip ”Loco”?


 

Trimiteri "Loco" sunt considerate trimiterile poştale prezentate în raza unei localităţi de  tip orăşenesc, iar în  localităţile rurale - în raza de deservire a unei unităţi poştale. Prin urmare, trimiterilor, inclusiv şi scrisorilor expediate din mun. Chişinău în adresa destinatarilor suburbiilor din componenţa mun. Chişinău, li se atribuie categoria ”Loco”.

Este necesar de achitat careva taxe pentru coletele sosite de peste hotarele ţării, în cazul în care la expedierea coletului au fost achitate toate taxele poştale?


 

Pentru coletele sosite de peste hotarele ţării, la predare nu se percep taxe poştale, cu excepţia taxei de distribuire a coletului la domiciliu. Acest serviciu este facultativ şi se prestează doar la solicitarea destinatarului coletului.

Totodată, conform prevederilor Legii cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, nr. 1569-XV din 20.12.2002, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.185-189/1416 din 31.12.2002, în cazul în care valoarea în vamă a conţinutului trimiterii poştale(coletului) nu depăşeşte suma de 300 euro şi nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, aceste trimiteri nu sunt supuse drepturilor de import şi nu se percep careva taxe suplimentare. În cazul în care valoarea în vamă a conţinutului trimiterii poştale(coletului) depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro, drepturile de import se vor calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. Taxele drepturilor de import sunt percepute de serviciul vamal şi nu au nici o tangenţă cu tarifele poştale.

Care este termenul de păstrare a unei trimiteri, dacă aceasta nu a fost ridicată de către destinatar imediat la sosire?


 

În cazul în care nu este posibilă înmînarea trimiterilor poştale către destinatari, acestea se păstrează la unitatea poştală timp de o lună, trimiterile poştei rapide (EMS) - 14 zile, iar scrisorile recomandate cu menţiunile speciale "Citaţie" şi "Înştiinţare" - 7 zile.

Termenele de păstrare pot fi prelungite la cererea expeditorului sau destinatarului:

  1. pentru trimiterile rapide (EMS) - pînă la o lună;
  2. pentru trimiterile interne şi internaţionale - pînă la două luni din data sosirii lor.

Cine are dreptul, în afara de destinatar, să primească o scrisoare recomandată, dacă nu are procură ?


 

Trimiterile poştei de scrisori înregistrate , inclusiv şi o scrisoare recomandată pot fi eliberate fără procură membrilor familiei de gradul întîi, care au atins vîrsta majoratului, la prezentarea documentului de legitimare şi a documentului care confirmă relaţiile de rudenie, pe aviz fiind indicată relaţia de rudenie (mamă, tată, fiu, fiică, soţ, soţie, frate, soră).

În baza cererii depuse în scris de către destinatari în unitatea poştală, trimiterile sus-menţionate pot fi înmînate vecinilor. Trimiterile poştale cu menţiunea "Predarea în mînă proprie", "Citaţie" sau "Înştiinţare" se înmînează personal destinatarului.

Care este taxa de păstrare a coletului?


 

Tarifele pentru serviciile de păstrare (magazinaj) pot fi găsite aici.

În cazul cînd destinatarul nu s-a prezentat pentru a primi trimiterea, în termen de cinci zile lucrătoare din ziua sosirii trimiterii poştale se va scrie un aviz repetat. Avizele repetate se distribuie la domiciliu şi se înmânează destinatarilor contra semnătură. Zilele se numără din momentul remiterii repetate a avizului. Tariful de păstrare se percepe pentru fiecare zi de păstrare a trimiterilor poştale (ziua predării avizului repetat nu se ia în calcul).

Ce se întîmplă cu coletul, pe care a fost indicată incorect adresa?


 

Atît în cazul coletelor interne, cît şi a celor internaţionale coletul este înapoiat expeditorului la adresa indicată pe trimitere. Totuşi, dacă la prezentarea coletului internaţional sau ulterior, expeditorul a declarat că, în caz de nepredare, abandonează coletul, acesta va fi predat spre păstrare în categoria trimiterilor „nedistribuite” conform termenelor stabilite în ţara de destinaţie. Cît priveşte plata pentru returul coletului, aceasta este achitată de către expeditor şi constituie:

  1. în cazul coletelor interne – taxa pentru greutate;
  2. în cazul coletelor internaţionale – taxele sunt stabilite de ţara, care înapoiază coletul.

Care este legătura dintre costul scrisorilor şi numărul mărcilor poştale aplicate pe ele?


 

Marca poştală exprimă valoarea costului serviciului poştal prestat. Astfel, nominalul mărcii poştale (valoarea indicată pe marcă), sau a mai multor mărci poştale, aplicate pe trimiterea poştală trebuie să corespundă tarifului corespunzător greutăţii trimiterii poştale. Deci, numărul mărcilor poştale aplicate nu are legătură cu costul trimiterilor. Totuşi, este de menţionat că, se interzice încleierea mărcilor una peste alta. Nu sunt acceptate, pentru achitarea taxelor de expediere a trimiterilor poştale, mărcile poştale scoase din circulaţie, obliterate, deteriorate, precum şi mărcile poştale ale altor ţări.

Există posibilitatea de expediere a trimiterilor poştale contra ramburs şi care este tariful?


 

Î.S. "Poşta Moldovei" prestează serviciul „contra ramburs”, care constă în achitarea contravalorii bunurilor (obiectelor) expediate în trimiteri cu valoare declarată. Tariful de remitere „contra rambursul” se încasează la predarea trimiterii, odată cu încasarea contravalorii rambursului de la destinatarul trimiterii poştale. Remiterea acestei sume expeditorului trimiterii poştale se face prin mandat poştal sau mandat electronic. În aşa mod, destinatarul mandatului ramburs trebuie, obligatoriu, să fie expeditorul trimiterii. Schimbul trimiterilor internaţionale „contra ramburs” se efectuează doar între Administraţiile poştale, care au încheiat Acorduri bilaterale de prestare a acestui serviciu. În cazul trimiterilor internaţionale „contra ramburs”, destinatarul trimiterii poştale se află în afara hotarelor Republicii Moldova, de aceia, pentru expedierea sumei rambursate acesta va achita tarifele poştale stabilite de administraţia poştală a ţării în care se află. Tarifele „contra ramburs” prestate pe teritoriul Republicii Moldova pot fi găsite accesînd fiecare serviciu din paginile site-ului.

Care este procedura de arendă a lădiţelor poştale de abonament în oficiile poştale?


 

Pentru a beneficia de lădiţe poştale de abonament, persoanele fizice şi juridice urmează să depună o cerere pe numele şefului oficiului poştal corespunzător. În cerere persoanele fizice, indică denumirea şi datele din actul de identitate (numărul, seria, data eliberării, oficiul emitent), precum şi adresa de domiciliului. Persoanele juridice indică în cerere datele din certificatul privind înregistrarea de stat (denumirea, seria, numărul, data înregistrării şi autoritatea emitentă), adresa juridică (sediul) numărul de telefon (fax). La depunerea cererii, solicitanţii prezintă originalul certificatului privind înregistrarea de stat sau copia acestuia legalizată notarial. Tarifele privind abonamentul la căsuţe poştale sunt stabilite în felul următor:

  1. Un abonament la o căsuţă poştală, pentru persoane fizice: lunar - 50 lei; anual - 500 lei.
  2. Un abonament la o căsuţă poştală, pentru persoane juridice: lunar - 100 lei; anual - 800 lei.