Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Locuri vacante

 
Î.S. „POȘTA MOLDOVEI” PROPUNE URMĂTOARELE LOCURI VACANTE:
 

 
 
SPECIALIST PRINCIPAL, SECȚIA RESURSE UMANE
 
 
 
Sarcini de bază:
 
 • elaborarea actelor administrative cu privire la personal și procedurile de personal;
 • asigurarea procesului de elaborare şi aprobare a Statului de personal, precum şi participarea la elaborarea schemei de încadrare a întreprinderii;
 • întocmirea şi prezentarea organelor de statistică a rapoartelor semestriale și anuale;
 • administrarea si actualizarea fiselor de post si a altor documente specifice activitatii de resurse umane;
 • întocmirea tabelelor de pontaj;
 • ţinerea evidentei concediilor de odihnă şi certificatelor medicale, etc.
 
Cerinţe faţă de candidaţi:
 
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.
 
Cerinţe specifice:
 
Studii - superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul psihologiei, dreptului.
 
Experienţă profesională - 3 ani de experiență în domeniu.
 
Cunoştinţe:
 
 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente de personal, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator.
 
Candidații interesați pot expedia CV-urile la adresa de e-mail: silvia.ceban@posta.md
 
Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu.
 
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
 

 
 
OFIȚER SECURITATE INFORMAȚIONALĂ
 
 
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 1. Studii superioare în domeniul TIC.
 2. Cunoștințe tehnice de bază în domeniul TIC (sisteme de operare, baze de date, infrastructura, etc.) și în domeniul securității TIC.
 3. Cunoștințe temeinice în domeniul legislației bancare/sistemelor de plăți, ce țin de domeniul securității informaționale.
 4. Cunoașterea limbii engleze la nivel de înțelegere a documentației din domeniu.
 5. Experiență minim 2 ani în domeniul securității informaționale.
 
Vor constitui un avantaj:
 
 1. Experiența în domeniul TIC bancar.
 2. Cunoașterea standardelor și practicilor naționale/internaționale în domeniul securității TIC (ISO, ITIL, COBIT).
 3. Certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele).
 4. Experiența în utilizarea uneia sau mai multor soluții de tip SIEM, DLP, Vulnerability Scanning & Management, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, cunoștințe/experiență de administrare a SO Microsoft (Windows Server/Active Directory).
 
Obligațiuni:
 
 • Dezvoltă politici și proceduri referitor la securitatea informațională (cadrul normativ) în conformitate cu legislația și standardele naționale/internaționale în domeniu și asigură implementarea lor;
 • Stabilește arhitectura de securitate TIC în cadrul întreprinderii aplicând noile oportunități tehnologice;
 • Dezvoltă metodologia de clasificare a informației, asigură implementarea mecanismelor de clasificare și a protecției datelor conform politicilor și normelor de securitate;
 • Elaborează metodologia de analiză și evaluare a riscurilor în domeniul TIC, execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informației și planurile de tratare a acestora;
 • Asigură alinierea cerințelor de securitate informațională a procesului de modificare/dezvoltare a domeniului TIC;
 • Monitorizează evenimentele de securitate aferente acțiunilor utilizatorilor, evenimentele de securitate înregistrate (log-uri) furnizate de sistemele informaționale, asigură analiza lor;
 • Asigură gestiunea incidentelor în domeniul securității informaționale;
 • Implementează politici de securitate ce țin de protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative interne și actele legislative;
 • Realizează activitățile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activității entităților funcționale și unităților teritoriale în ceea ce privește securitatea informațională;
 • Gestionează procesul de implementare a Sistemului de Management al Securității Informației al întreprinderii;
 • Realizează în colaborare cu subdiviziunea Resurse Umane, programele de pregătire a personalului întreprinderii în domeniul securității, protecției și confidențialității informațiilor;
 • Realizează în colaborare cu subdiviziunea TIC planul de continuitate a sistemului informațional al întreprinderii precum și testarea lui.
Candidații interesați pot expedia CV-urile la adresa de e-mail: anticamera@posta.md.
Informaţii suplimentare la tel. (022) 251-294.
Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
 
 

 
 
SPECIALIST PRINCIPAL, SECȚIA MARKETING
 
 
 
Sarcini de bază ale funcției:
 
 • elaborarea machetelor grafice ale flayerelor, banerelor, panourilor și posterelor;
 • machetarea broșurilor;
 • retușarea, prelucrarea imaginilor;
 • elaborarea machetelor pentru publicare în ziare și reviste;
 • efectuarea lucrului în grup în cadrul secției (analize, rapoarte).
 
 
Cerințe față de candidați:
 
 • cunoașterea programelor Abobe Photoshop, Adobe Illustrator/ Adobe InDesign, CorelDRAW (cu accent pe grafica publicitară de poligrafie);
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor româna, rusă, engleza va constitui un avantaj;
 • cunoașterea proceselor tehnologice implicate în producția publicitară reprezintă un avantaj;
 • creativitate în elaborarea proiectelor, spirit de inițiativă, ambiție, deschidere la nou și cooperare activă cu echipa și clienții întreprinderii;
 • perseverență în atingerea obiectivelor, orientare spre rezultat și flexibilitate în procesul de lucru;
 • dezvoltare și de participare în cadrul proiectelor noi;
 • capacitate de a lucra și de a respecta termenii limită.
 
Oferim:
 
 • program de lucru full time;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 • salariu 6400 de lei.

 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul însoțit de portofoliu pe adresa: marketing@posta.md, cu indicarea funcției pentru care se candidează.

La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.

 

 
 
SPECIALIST PRINCIPAL, SECȚIA VÂNZĂRI
 
 
 
Sarcini de bază:
 
 • promovarea serviciilor și menținerea relației cu clienții înreprinderii;
 • studierea pieții și identificarea clienților potențiali;
 • studierea necesităților clienților și întocmirea ofertelor;
 • stabilirea relațiilor de colaborare și a parteneriatelor;
 • menținerea relației cu clienții: expediere oferte, monitorizare termene de achitare, evaluare satisfacție;
 • administrarea și actualizarea bazei de date a clienților.
 
 
Cerințe față de candidați:
 
 • studii superioare (marketing, jurnalism, relații cu publicul - avantaj);
 • cunoștințe de utilizare a aplicațiilor MS Office;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor română și rusă;
 • calități: comunicativitate, sociabilitate;
 • deschidere în relațiile cu clienții;
 • perseverență în atingerea obiectivelor;
 • orientare spre rezultat.
 
 
Oferim:
 
 1. Oportunitate de angajare pe termen lung.
 2. Posibilitate de dezvoltare profesională.
 3. Pachet social.
 4. Salariu 6400 lei.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: sales@posta.md, cu indicarea funcția pentru care se candidează.
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
 
 
 

 
 
ŞEF OFICIU POŞTAL (SEDIU: MILEŞTII MICI, IALOVENI)
 
 
Sarcinile de bază ale funcției:
 
 1. Organizarea și coordonarea activității oficiului poștal.

 2. Exercitarea managementului oficiului și al personalului din subordine.

 3. Asigurarea prestării calitative și în termen a serviciilor:

 • tarifarea trimiterilor poștale conform tarifelor în vigoare și includerea deplină a încasărilor pentru serviciile prestate în venituri, totalizarea veniturilor în programele informaționale;

 • prelucrarea documentației poștale, a operațiunilor ce vizează edițiile periodice, cu înregistrarea datelor în programul informațional, transferul de abonament, informarea utilizatorilor despre condițiile abonării la edițiile periodice;

 • introducerea în program a informației despre trimiterile poștale interne/internaționale, de ieșire și intrare;

 • predarea/primirea mijloacelor bănești în conformitate cu normele de perfectare a operațiunilor de casă și regulamentul QS-Finance;

 • prestarea serviciului de recepționare și achitare a mandatelor bănești interne și internaționale;
 • perfectarea și prezentarea dărilor de seamă;
 • achitarea drepturilor și prestațiilor sociale în conformitate cu prevederile ”Instrucțiunii privind plata drepturilor sociale de către Î.S. „Poșta Moldovei””, în baza listelor electronice și a contractelor încheiate de întreprindere cu Casa Națională de Asigurări Sociale, etc.
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • studii superioare sau medii tehnice;
 
Constituie avantaj:
 
 • experiența profesională în domeniul comunicațiilor poștale sau prestare servicii plăţi;
 • deținerea cunoștințelor aferente terminologiei poștale și a noțiunilor generale în domeniul comunicațiilor poștale;
 • deținerea cunoștințelor privind tehnicile de operare la calculator, necesare activităților în domeniul de comunicațiilor poștale.
 
Nu vor fi examinate CV-urile candidaților care:
 
 • au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • au fost destituiți dintr-o funcţie deținută anterior (în decursul a trei ani precedenți);
 • au avut contract de muncă încetat în urma unor sancțiuni disciplinare.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa: silvia.ceban@posta.md

 
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
 
 

 
 
ŞEF ADJUNCT, SECŢIA REŢEA ŞI MENTENANŢĂ, DIRECŢIA LOGISTICĂ
 
 
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • studii superioare tehnice în domeniul construcţiei cu o vechime de muncă de cel puţin cinci ani în domeniul respectiv;
 • abilități de utilizare a calculatorului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • cunoașterea legislației în vigoare privind calitatea în construcții;
 • cunoașterea programei WinCmeta.
 
Nu vor fi examinate CV-urile candidaților care:
 
 • au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • au fost destituiți dintr-o funcţie deținută anterior (în decursul a trei ani precedenți);
 • au avut contract de muncă încetat în urma unor sancțiuni disciplinare.
 
Sarcinile de bază ale funcției:
 
 • contribuirea la organizarea activităţilor de mentenanţă a imobilelor şi utilajului tehnic al filialelor;
 • asigurarea viabilităţii logistice a întreprinderii;
 • coordonarea întregii activităţi de investiţii şi reparaţii capitale din cadrul întreprinderii;
 • elaborarea devizelor, caietelor de sarcini, proceselor verbale de recepție a lucrărilor de reparatii.
 
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa: silvia.ceban@posta.md

 
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.

 
 

 
 
OPERATOR, POȘTAȘ
 
 
 
Sediu: Oficiul poștal (în raza orașului Chișinău)
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • studii medii, medii speciale;
 • cunoașterea limbilor română și rusă;
 • abilități de comunicare cu clientela;
 • abilități de integrare rapidă într-un domeniu nou și echipă nouă;
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului.
 
Oferta întreprinderii:
 
Salariu:
 
 • operator: de la 5000 lei;
 • poștaș: de la 3000 lei.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, cu indicarea funcției pentru care optează. La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
 
 

 
 
CARTATOR
 
 
 
Cerințe față de candidat:
 
 • studii medii (sunt încurajați să aplice și studenții);
 • capacitate de organizare și planificare a activităților curente;
 • experiența pe o poziție similară constituie un avantaj;
 • responsabiitate.
 
Responsabilități
 
 • recepționarea, prelucrarea și expedierea corespondenței calitativ și la timp;
 • cântărirea și expedierea corespondenței simple;
 • recepționarea sacilor cu corespondeță de pe fiecare rută nominală de la Secția Poșta Tranzit;
 • introducerea în sistemul de urmărire și localizare IPS, sacii internaționali și corespondența recomandată.
 
Oferim:
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • mediu de lucru plăcut într-un colectiv profesionist;
 • posibilitatea de a lucra cu program deplin sau în schimburi.
 
Salariu: 4000-5500 lei;
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, cu indicarea funcției pentru care optează. La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.